lcp

ONZE BIJDRAGE AAN EEN LEEFBAAR MILIEU

Water is onze oorsprong en de bron van het leven. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft en dat ook toekomstige generaties een leefbare omgeving hebben, investeren we al vele jaren in duurzaamheid om de ecologische voetafdruk van het bedrijf te minimaliseren - en deze permanent te compenseren waar dit niet kan worden vermeden.

SCHÜTTE Icon

2015

Nieuwbouw van het terrein met inachtneming van duurzame bouwmethoden.

SCHÜTTE Icon

2017

Installatie van krachtige fotovoltaïsche systemen op de magazijnen.

SCHÜTTE Icon

2021

Start van de omschakeling van het wagenpark naar elektrische voertuigen.

SCHÜTTE Icon

2022

SCHÜTTE werkt op een gecertificeerde klimaatneutrale manier door middel van compensatie.

REDUCTIE

Het belangrijkste doel van onze inspanningen is het verminderen van onze uitstoot van broeikasgassen. Om dit te bereiken hebben we onder andere grote fotovoltaïsche systemen geïnstalleerd op de daken van onze magazijnen, waarmee we al een groot deel van onze elektriciteitsbehoefte dekken. We nemen ook andere maatregelen, zoals het overschakelen op een elektrisch aangedreven wagenpark en het gebruik van een klimaatvriendelijke warmtepomp, waardoor we zoveel mogelijk afzien van fossiele brandstoffen.

CO2-reductie: zonne-energiesystemen op het dak
CO2-compensatie: certificaten voor waterkrachtcentrales

COMPENSATIE

We compenseren de CO2-uitstoot van ons bedrijf, die we ondanks al onze inspanningen nog niet hebben kunnen vermijden, met erkende klimaatcertificaten, zodat we op onze bedrijfslocatie in Wallenhorst gecertificeerd klimaatneutraal zijn door middel van CO2-compensatie. De compensatie is gebaseerd op de uitstoot van broeikasgassen die samen met Fokus Zukunft GmbH & Co. KG, de basis voor de compensatie.

(Afbeelding bron: Fokus Zukunft)

BEREKENING EN TOEWIJZING VAN EMISSIES

De berekening van de bedrijfsemissies is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol (GHG), dat alle broeikasgassen omvat die onder het Kyoto-protocol vallen. Het GHG-protocol verdeelt emissies in drie categorieën: Scope 1, Scope 2 en Scope 3.

SCHÜTTE Icon

SCOPE 1

Scope 1-emissies zijn emissies van bronnen waarvoor het bedrijf direct verantwoordelijk is of waarover het direct controle heeft. Hieronder vallen emissies van energiebronnen op het bedrijfsterrein zoals aardgas en brandstoffen, koelmiddelen en emissies door de werking van boilers en ovens. Ze vallen onder de directe verantwoordelijkheid of controle van het bedrijf en worden lokaal op de bedrijfslocatie gegenereerd.

SCOPE 2

Scope 2-emissies zijn indirecte broeikasgasemissies van ingekochte energie zoals elektriciteit, stoom, stadsverwarming of stadskoeling. Scope 2-emissies worden gegenereerd buiten de eigen systeemgrenzen van het bedrijf. De emissies worden dus extern gegenereerd, bijvoorbeeld in de energiecentrale, maar worden verbruikt op de locatie van het bedrijf. Ze vallen daarom onder de indirecte verantwoordelijkheid of controle van het bedrijf.

SCHÜTTE Icon

SCOPE 3

Scope 3-emissies omvatten emissies van energiebronnen die niet direct of indirect worden verbruikt op de locatie van het bedrijf, maar worden gegenereerd in verband met de waardeketen van het bedrijf. Hieronder vallen bijvoorbeeld het woon-werkverkeer van werknemers en emissies van transport. De GHG verdeelt Scope 3-emissies ook in upstream- en downstreamemissies.

UPSTREAM- EN DOWNSTREAMEMISSIES

Upstream-emissies omvatten de indirecte broeikasgasemissies binnen de waardeketen van een bedrijf die verband houden met aangekochte goederen (materiële goederen) en diensten (immateriële goederen). Downstreamemissies zijn de indirecte broeikasgasemissies binnen de waardeketen van een bedrijf die verband houden met de goederen en diensten die het verkoopt en die plaatsvinden nadat deze het bezit of de controle van het betreffende bedrijf hebben verlaten.

ONZE COMPENSATIE DOOR KLIMAATCERTIFICATEN

De emissies uit de Scope 1- en Scope 2-categorieën die in samenwerking met Fokus Zukunft zijn bepaald en die ondanks alle duurzaamheidsinspanningen niet kunnen worden vermeden, worden gecompenseerd door de aankoop van erkende klimaatbeschermingscertificaten die voldoen aan de voorwaarden van het Clean Development Mechanism (CDM). De emissies die we bepalen uit Scope 3 worden ook op deze manier gecompenseerd. Deze omvatten upstream energiegerelateerde emissies, zakenreizen en hotelaccommodatie, woon-werkverkeer van werknemers, water en afval dat binnen het bedrijf wordt gegenereerd, papierverbruik, hardware en vervangingslogistiek door derden. Meer informatie over de inzet van de SCHÜTTE Groep voor klimaatbescherming vindt u ook op de bedrijfspagina bij Fokus Zukunft.

Er worden momenteel geen andere Scope 3-emissies berekend en gecompenseerd. We werken er consequent aan om in de toekomst alle emissies die verband houden met onze bedrijfsactiviteiten te registreren, te compenseren en waar mogelijk volledig te verminderen.

RESERVE DOUCHEKOPPEN

Moderne zuinige douchekoppen zijn bijzonder waardevol in tijden van hoge energiekosten. Ze besparen niet alleen water, maar verminderen ook het energieverbruik met elke druppel verwarmd water die wordt bespaard. Ons CAPRI-model wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door een waterdebiet van slechts ongeveer 6 liter per minuut bij 3 bar.

Douchekoppen: SAMOA RAIN compleet systeem
Bespaar water: CAPRI met waterglas

COLD START & ECO-CLICK

De Cold-Start functie zorgt ervoor dat er alleen koud water stroomt als de hendel in de middelste stand staat, waardoor het water niet onnodig wordt verwarmd en er dus energie wordt bespaard. De Eco-Click functie biedt weerstand wanneer de hendel wordt geopend. Dit geeft een waterbesparend debiet aan. Beide functies dragen bij aan duurzaamheid en zijn eenvoudig te integreren in het dagelijks leven.